Presentació DBA

El centre DBA agrupa un conjunt d’investigadors provinents de diferents àrees científiques: química, biologia, farmàcia, enginyeria agronòmica i ciència i tecnologia dels aliments.

farmacia
farmàcia
biologia
biologia
enginyeria
enginyeria agronòmica
quimica
química
ciencia
ciència i tecnologia dels aliments.

L’activitat del grup te diferents vessants que inclouen la valorització de residus i materials de poc valor comercial procedents d’indústries agroalimentàries, el procés de fabricació de biodièsel, l’estudi de processos de síntesi química respectuosos amb el medi ambient, l’anàlisi de residus i contaminants en aliments, la posada a punt i validació de tècniques d’anàlisi instrumental avançat o la utilització de biocatalitzadors per a diversos processos.

universitat-logo
Centre pertanyent a la Universitat de Lleida que agrupa investigadors provinents de diferents àrees científiques: química, biologia, farmàcia, enginyeria agrònoma i ciència i tecnologia dels aliments.
TECNIO és la marca creada per ACC1Ó (agència per a la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana) que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.
Red Excel. Biot.Ind.Integ  
Centre pertanyent a la “Red de Excelencia de Biotecnología Industrial Integrativa (ref. BIO 2015-71824-REDT)” del Programa Estatal de Foment de l’Investigació Científica i Tècnica d’Excelència        

objectius

Posem la nostra experiència en recerca al servei de les empreses per tal d’aconseguir processos on, utilitzant les eines que ofereix la biotecnologia industrial i la química sostenible, es puguin transformar productes de poc valor de les industries agro-alimentàries en productes d’interès industrial mitjançant processos respectuosos amb el medi ambient.

Les nostres activitats es centren en els aspectes següents:

  • Revalorització de subproductes i material de poc valor d’origen agroalimentari.
  • Desenvolupament de biocatalitzadors.
  • Desenvolupament de mètodes d’anàlisi química avançada.
  • Assessorament en les àrees d’expertesa del centre.
  • Assessorament en temes microbiològics.
  • Mètodes de síntesi respectuosos amb el medi ambient.
  • Producció de biodièsel.
  • Aprofitament del glicerol.
  • Formació continuada.

Què oferim?

Investigació
Donat que el nostre centre pertany a un centre públic on es fa recerca, les empreses amb les que establim projectes podran optar a diferents ajuts públics per a recerca, desenvolupament i innovació tecnològica per tal de dur-los a terme.
Investigació aplicada
Posem la nostra experiència en recerca a l’abast de les empreses per resoldre problemes que requereixen la dedicació y expertesa que nosaltres podem aportar.
Revalorització de subproductes agroalimentaris
Les diverses activitats del sector agroalimentari generen molts subproductes que sovint es consideren residus o productes de poc valor.
En el nostre grup treballem desenvolupant nous processos químics i biotecnològics per revaloritzar aquests subproductes donant-los una aplicació industrial.
Biocatalitzadors
Els biocatalitzadors permeten realitzar processos industrials de forma selectiva en condicions suaus, amb un menor impacte ambiental i reduint els residus difícils de tractar. En el nostre grup portem ja uns anys treballant amb biocatalitzadors, especialment en la transformació de substrats lipídics, per tal d’aconseguir processos més respectuosos amb el medi ambient que els que utilitza la indústria actualment.
Utilització de fonts naturals per a la obtenció d’additius
En el nostre grup hem utilitzat biocatalitzadors per a obtenir additius tant per a la indústria alimentària com cosmètica. Aquests additius s’obtenen a partir de fonts naturals i utilitzant mètodes poc agressius des del punt de vista de conservació del medi ambient i reduint la generació de residus.

serveis

Com treballem?

Valorem la col·laboració amb l’empresa i per això garantim:

1
Adaptació a les necessitats del client

Duem a terme les gestions necessàries per a oferir als nostres clients exactament allò que cerquen.

2
Flexibilitat i capacitat de Reorientació

Entenem la dinàmica de l’empresa i assumim qualsevol contratemps que pugui requerir canvis en la gestió del projecte.

3
Confidencialitat dels projectes

Tots els membres de DBA i qualsevol persona que pugui entrar a treballar al laboratori signen un compromís de confidencialitat, comprometent-se a no difondre cap informació dels projectes que es desenvolupen al nostre centre.

4
Compliment dels pressupostos i dels terminis

L’estudi previ i detallat del projecte ens permet assumir amb rigor els punts descrits en el conveni .

5
Control i gestió de la qualitat

El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat està basat en els principis descrits a les normes UNE-EN-ISO 9001(2000) i EFQM, i és un sistema de qualitat especialment dissenyat per ACC1O que és requisit indispensable per formar part de la xarxa de centres TECNIO.
TECNIO és la xarxa que aglutina els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya amb l’objectiu d’acostar-los a l’empresa i afavorir així la competitivitat i la projecció internacional del teixit empresarial català.
DBA és membre TECNIO des de mitjans de l’any 2008, formant part de l’oferta tecnològica d’aquesta xarxa que compta amb uns 5.000 experts i un pressupost anual de 120 milions d’euros.

Consulta la nostra política de qualitat

6
Personal qualificat

El personal de DBA té un alt nivell de formació on més de la meitat són doctors/es.

Instal·lacions i equips

El centre DBA es troba ubicat al Laboratori de Química Orgànica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica de la Universitat de Lleida, equipat amb l’instrumental adequat i amb accés a les tècniques necessàries per desenvolupar els diversos processos que ofereix.

INSTRUMENTAL DE PURIFICACIÓ
Biotage FlashT
Sistema de purificació flash amb cartutxos pre-compactats (sílica, fase reversa, intercanvi iònic, …), connectat amb un col·lector de fraccions.
SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS (SCT)
Accés als equips d’alta tecnologia més avançats amb el suport de personal altament qualificat dels serveis cientificotècnics de la Universitat de Lleida: unitats d’RMN d’alt camp, HPLC-MS, UPLC-MS/MS, GC-MS, MS d’alta resolució (HRMS), ICP-OES, NIR, FT-IR, UV-Vis, Microscòpia electrònica, …
ACCÉS A BASES DE DADES
Bases de dades que permeten accedir a una àmplia diversitat d’informació de la recerca de moltes disciplines científiques, incloses les ciències biomèdiques, química, enginyeria, ciència de materials, ciències agrícoles.
INSTRUMENTAL DE SÍNTESI
Microones CEM 908010
Sistema de purificació flash amb cartutxos pre-compactats (sílica, fase reversa, intercanvi iònic, …), connectat amb un col·lector de fraccions.
Radleys Carrousel
Sistema de síntesi en paral·lel per a reaccions químiques en solució sota atmosfera inert, amb agitació simultània de 6 a 12 reaccions i fins a volums de 200 ml. Està dotat d’un sistema per a dur a terme reaccions a reflux.
Agitador incubador Labnet
Sistema de síntesi assistit per agitació orbital que permet realitzar 10-12 reaccions o incubacions en paral·lel. Permet escalfar fins a 80 ºC
Microreactor FR Fllex FF2-1.02
Sistema en flux continu per a la modelització de processos a alta pressió i temperatura.
Roller Labnet tM5100 acoblat a una Estufa Selecta
Sistema que permet fer reaccions fins a volums de 50 mL a alta temperatura.