2021 – 2022
PROJECTE TEX-FOOTPRINT – estudi de viabilitat per la creació d’una eina digital amb intel·ligència artificial per a calcular els impactes ambientals associats als productes tèxtils i de moda

L’objectiu del projecte TEX-FOOTPRINT és analitzar la viabilitat de la creació d’una eina digital que incorpori intel·ligència artificial i que faciliti l’ecodisseny de productes tèxtils per a la reducció dels impactes ambientals al llarg de tot el seu cicle de vida (des de l’obtenció de les matèries primeres fins al fi de vida dels productes tèxtils després del seu ús). Concretament es realitzarà una anàlisi exhaustiva de tots els processos que configuren tota la cadena manufacturera del sector per a establir els criteris que s’utilitzaran per a modelar cadascuna de les etapes i poder calcular els seus impactes associats.

Dins el projecte es farà una prova pilot i s’elaborarà, com a exemple, l’eina per al càlcul d’un sol impacte, el canvi climàtic. Aquesta eina s’elaborarà a partir de la informació (dades) proporcionades per les empreses participants sobre uns 4 o 5 tipus de productes, després es testejarà i es millorarà l’eina en funció dels inputs rebuts de les empreses.

El projecte s’emmarca dins de diverses estratègies Europees, per exemple el Green Deal i el Pla d’Acció d’Economia Circular, que identifiquen el sector tèxtil com un dels sectors d’acció prioritari. L’objectiu d’aquestes iniciatives és impulsar un mercat europeu de productes tèxtils més sostenibles i circulars, incrementant la vida útil dels productes tèxtils, afavorint el seu reciclatge i la utilització de matèries primeres reciclades a través de l’ecodisseny.

El projecte TEX-FOOTPRINT s’ha realitzat amb el suport d’ACCIÓ