2020-2021
PROJECTE AUTSORT – AUTOMATIC TEXTILE SORTING (AEI-010400-2020-206)

L’objectiu del projecte AUTSORT – Automatic Textile Sorting és investigar un sistema de classificació o sorting dels materials tèxtils aplicant la tècnica instrumental d’espectroscòpia d’infraroig proper (NIR), per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils post-consum. El projecte contribueix a promoure una indústria tèxtil més circular i sostenible, millorant el reciclatge dels residus tèxtils post-consum, d’acord amb la directiva europea  de 2018 (Directive (EU) 2018/851).

Per la seva futura implementació, aquest sistema haurà de desenvolupar-se amb la perspectiva de poder-se escalar a nivell industrial. És a dir, el sistema a desenvolupar ha de ser modular per a la seva posterior aplicació en maquinaria de sorting industrial, tan existent com de nou disseny.

Per això, és necessari el desenvolupament de models matemàtics potents que permetin el tractament dels espectres NIR i així poder classificar les fibres tèxtils en grups diferents. Es desenvoluparan tant models basats en anàlisi estadístic multivariant com basats en xarxes neuronals convolucionals.